Általános Szerződési Feltételek

Melyek kiterjednek Zentai Rudolf Gábor e.v. (továbbiakban Vállalkozó) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. Vállalkozó a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Vállalkozóval kötött szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Vállalkozó közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Vállalkozó jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Vállalkozó és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen ÁSZF hatályos 2019. november 11. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Vállalkozó honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

1. Szerződő felek

Szolgáltató: (továbbiakban Vállalkozó)

Név: Zentai Rudolf Gábor e.v.
Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21.
Adószám: 55598121-1-43
Nyilvántartási szám: 54305144
E-mail:
Web: www.zentairudolf.hu

Megrendelő: (továbbiakban Megrendelő)

Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

2. Szerződéskötés folyamata, teljesítés az egyes szolgáltatásoknál

Vállalkozó az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről:

Grafikai tervezés, kiadványtervezés, arculattervezés, weboldal készítés

A szolgáltatás tartalma:

 • Grafikai tervezés
 • Kiadványtervezés
 • Céges arculattervezés
 • Tájékoztató és reklámanyagok tervezése
 • Hirdetések, sajtómegjelenések
 • Rendezvények, kiállítások kommunikációs anyagai
 • Weboldalak tervezése és elkészítése

A munka elkészítésének folyamata:

 1. Adminisztrációs Fázis
 2. Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat.

 3. Igényfelmerülés, igények pontosítása
 4. Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált árak/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, check list, technikai paraméterek, gyártástechnológia) valamint az igényelt megvalósítási határidőt. Hiányos, elégtelen brief esetén Vállalkozó igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket („Brief”), valamint meghatározza/ összefoglalja a Vállalkozó rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét („Check List”).
  Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára.

  Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Vállalkozót nem terheli felelősség, ilyen esetben Vállalkozó jogosult indokolt költségei megtérítésére.

 5. Munka előkészítése, anyaggyűjtés
 6. A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat Megrendelő általi elfogadását tekinti a Vállalkozó megrendelésnek. Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Vállalkozó archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Vállalkozó minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek.

 7. Produkciós Fázis
 8. A produkciós fázisban készül a termék.

 9. Grafikai tervezés megkezdése
 10. Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Vállalkozó valamennyi kommunikációs anyaghoz minimum 2 tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon történik.

 11. Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyatás
 12. Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban (e-mail-en) értesíti Vállalkozót. Megrendelő felelőssége, hogy Vállalkozó azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek továbbdolgozását kéri.

  Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Vállalkozónak. Ez alapján Vállalkozó maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások.

 13. Grafikai tervek kidolgozásának megkezdése, folyamatos egyeztetés az ügyféllel
 14. Ezután a véglegesített grafikai terv kidolgozására kerül sor. A kidolgozás folyamán – többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású pdf vagy jpg) –, olykor színes nyomtatásban – több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít a Vállalkozó.

  Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Vállalkozó köteles egy módosított ajánlatot készíteni, illetve a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

 15. Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel
 16. Vállalkozó köteles a kigyártás előtt 3 nappal (amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy legalább a munka elkészültét 1 nappal megelőzően) bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő megfelelő időben köteles nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása ill. késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli. A termék formai és tartalmi elfogadása e-mail-en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó e-mail is a Vállalkozó nyilvántartásába kerül.

 17. Az elfogadott állomány átadása
 18. Az elkészült terméket Vállalkozó az általános gyakorlatnak megfelelően ofszet és digitális gyártásra egyaránt alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére.

  Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. „forgató készítésére”, mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a kigyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata, makett készítését Vállalkozó ennek alapján tudja elvégezni, a munkamenetet szervezni.

  Amennyiben Megrendelő feldolgozható állományokat kér, (pl. psd, indd, idml, ai vagy más egyéb grafikai forrásfile) arra előzetes jelzést követően, egyedileg megállapított felár megfizetése mellett van lehetőség. Ilyen irányú igényét Megrendelő a teljesítés ideje alatt vagy a teljesítést követő 90 napban jelezheti a Vállalkozó részére.

 19. Dokumentumok archiválása:
 20. Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Vállalkozó 2 évig archiválja.

3. Fizetési mód, fizetési késedelem

Amennyiben az egyedi szerződések az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozói díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Vállalkozónak megfizetni.

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül.

Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301/A §-a (illetve nem gazdálkodó szervezetek esetén a 301 §-a) szerinti késedelmi kamatot kötik ki, amely a jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7 %-kal növelt összege.

4. Szerződési biztosítékok

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Vállalkozó foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Vállalkozói díj 30%-a, a foglaló és előleg együttesen a Vállalkozói díj 50 %-áig köthető ki. Ha a szerződés meghiúsulásáért a Vállalkozó felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Vállalkozót illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Vállalkozó árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi.

Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Vállalkozó a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Vállalkozó nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

5. Szerződésszegés

A Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik.

6. Szerződés megszűnése

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

 • a felek közös megegyezésével,
 • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
 • a Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Vállalkozónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

 • Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Vállalkozó még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
 • Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 30%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
 • Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.
 • Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített.

A Vállalkozó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

 • Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
 • Ha a megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.
 • Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.
 • Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
 • A Vállalkozó azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.
 • A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

7. Szerzői jogok

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik:

Vállalkozó – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok: Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat, közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Vállalkozót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Vállalkozó eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Vállalkozó tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog: A Vállalkozó a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

8. Titoktartás, adatvédelem

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Vállalkozót.

A Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében - a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - kezelje. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén a Vállalkozó az adatait a követeléskezelő cégnek és a vele együttműködő ügyvédi irodának kiadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a Megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

2001 évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2002 évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
2003 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről.
1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2008 évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről.

Budapes, 2019.11.11.
Zentai Rudolf Gábor