Általános Szerződési Feltételek

Melyek kiterjednek Zentai Rudolf Gábor e.v. (továbbiakban Vállalkozó) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. Vállalkozó a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Vállalkozóval kötött szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Vállalkozó közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Vállalkozó jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Vállalkozó és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen ÁSZF hatályos 2019. november 11. napjától visszavonásig, illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Vállalkozó honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

Felek egyöntetűen elfogadják, hogy az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítás stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége. A Megbízó e-mail címének változásából és technikai hibákból eredő, adódó károkért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

1. Szerződő felek

Szolgáltató: (továbbiakban Vállalkozó)

Név: Zentai Rudolf Gábor e.v.
Székhely: 1095 Budapest, Gát utca 21.
Adószám: 55598121-1-43
Nyilvántartási szám: 54305144
E-mail: mailto:grafika@zentairudolf.hu
Web: www.zentairudolf.hu

Megrendelő: (továbbiakban Megrendelő)

Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

2. Szerződéskötés folyamata, teljesítés az egyes szolgáltatásoknál

Vállalkozó az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről:

A szolgáltatás tartalma:

 • Grafikai tervezés
 • Céges arculattervezés
 • Tájékoztató és reklámanyagok tervezése
 • Rendezvények kommunikációs anyagai
 • Üzleti és irodai dekoráció tervezése
 • Weboldalak tervezése és elkészítése
 • Szövegszerkesztés és korrektúra

A fent fel nem sorolt, a Szolgáltató által nyújtandó további szolgáltatások tartalmára vonatkozó részletes szabályokat felek a vonatkozó szerződésben rögzítik azzal, hogy erre a külön szerződésre, amennyiben abban a felek másként nem állapodnak meg, a jelen ÁSZF -ben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

Vállalkozó munkanapokon 9.00-17.00 óráig tart nyitva. Keretszerződéssel, ill. egyedi szerződéssel nem rendelkező Megrendelő külön kérésére az ettől eltérő időpontban, felár ellenében vállalja az alkotói tevékenységet. Amennyiben a Keretszerződéssel, ill. egyedi szerződéssel nem rendelkező Megrendelő 24 órán belüli teljesítést kér, abban az esetben Vállalkozó, ha a megrendelést egyébként elvállalja, a munkadíj mellett 50%-os felárat számít fel. A Vállalkozó a fent említett kiemelt díjazásról minden esetben előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt.

2.1. A munka elkészítésének folyamata:

2.1.1. Adminisztrációs Fázis

Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat.

2.1.2. Igényfelmerülés, igények pontosítása

Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott leírásnak tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált termék bemutatása, az üzenet tartalmi és formai elemei, célcsoport, stílus, anyagok listája, minősége, technikai paraméterek) valamint az igényelt megvalósítási határidőt. Hiányos, elégtelen leírás esetén Vállalkozó igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket, valamint meghatározza/ összefoglalja a Vállalkozó rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét. Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára, ugyanakkor Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Vállalkozó nem köteles vizsgálni.

Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Vállalkozót nem terheli felelősség, ilyen esetben Vállalkozó jogosult indokolt költségei megtérítésére.

2.1.3. Munka előkészítése, anyaggyűjtés

A Vállalkozó és a Megrendelő között az adott szerződés érvényesen létrejön, ha a Megrendelő a készítendő munka főbb formai és tartalmi elemeit meghatározta és a Megrendelő és a Vállalkozó megállapodtak a szolgáltatás árában és annak teljesítési határidejében valamint a Megrendelő személyes vagy cégadataival rendelkezésre bocsátja és a részére küldött ajánlatot írásban elfogadja, visszaigazolja. Vállalkozó nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést, illetve a szerződést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta alá. Megrendelő az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról értesíti Vállalkozót elektronikus úton, vagy személyesen a Vállalkozó ÁSZF-ben megjelölt valamely értesítési címén. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, adószámát, és törvényes képviselőjét.

Megrendelőtől beérkezett anyagok minőségéről Vállalkozó minden esetben meggyőződik, kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek. Vállalkozó a megrendelésben/szerződésben meghatározott termék/szolgáltatás elkészítéséhez kapott szükséges minden dokumentumot, leírást, vázlatot csak előzetes írásbeli igény esetén köteles megőrizni, illetve a Megrendelőnek visszaadni. Ha Megrendelő a nyersanyagokat a teljesítést követő 3 hónapig sem veszi át, úgy arra már a későbbiekben nem tarthat igényt.

2.2. Produkciós Fázis

A produkciós fázisban készül a termék.

2.3. Grafikai tervezés megkezdése

Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Vállalkozó valamennyi kommunikációs anyaghoz minimum 2 tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon történik.

3. Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyatás

Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban (e-mailen) értesíti Vállalkozót. Megrendelő felelőssége, hogy Vállalkozó azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek tovább dolgozását kéri. A kidolgozás folyamán – többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású pdf vagy jpg) –, olykor színes nyomtatásban – több alkalommal bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet a Megrendelő visszajelzései alapján módosít a Vállalkozó.

3.1. Grafikai tervek kidolgozásának megkezdése, folyamatos egyeztetés az ügyféllel

A korrektúrafordulók során a kidolgozott terv végső finomításra kerül, korrektúrája történik meg. Itt nyílik lehetősége a Megrendelőnek arra, hogy apróbb, a kiválasztott koncepciót nem sértő változtatásokat kérjen. A korrektúrajavításokat a Megrendelő összegyűjtve, írásba köteles leadni, mely pontos utasításokkal jelöli az igényeket, a hibás tartalmakat és az új anyagokat. Egyéb rendelkezés hiányában az ajánlati árban 2 korrektúraforduló foglaltatik benne.

Ha a Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől már a munka készítési szakaszában eltér, akkor a Vállalkozó erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. Az eltérés nem irányulhat a jóváhagyott terv lényegi módosítására, csak ha ebben, vállalási határidejében és díjazásában a felek előzetesen megállapodtak.

A Megrendelő a változtatásokat, vagy észlelt hibákat köteles jelezni az anyag beérkezésétől számított 3 munkanapon belül. Amennyiben 3 munkanapon belül nem érkezik visszajelzés, a grafikai anyagot Vállalkozó elfogadottnak tekinti és jogosult a szolgáltatási díj leszámlázására. Minden további korrektúraforduló költsége külön felszámolásra kerül az aktuális óradíjak alapján. A Vállalkozó díjmentesen technikai segítséget nyújt a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre telefonon vagy elektronikus úton egyaránt a teljesítéstől számított 3 hónapon belül.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó teljesítése során őt is fokozott együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő különösen köteles a teljesítéshez kellő szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, a Vállalkozó által feltett kérdéseket 2 munkanapon belül megválaszolni, a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges anyagokat és egyéb adatokat, tényeket haladéktalanul megadni és döntéshelyzet esetén haladéktalanul és egyértelműen dönteni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó felhívását követő 5 napon túl sem tesz eleget ezen kötelezettségek bármelyikének, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeget, azaz a teljes szerződéses, illetve vállalkozási díjat köteles megtéríteni a Vállalkozó irányába. Megrendelő elfogadja, hogy az őt terhelő kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítése – a Vállalkozó egyéb jogainak fenntartása mellett – a kapcsolódó szerződéses határidőknek legalább a Megrendelő késedelmével azonos mértékű, egyébként szakmailag indokolt módosulását eredményezi, ezért Megrendelő saját késedelme a Vállalkozó késedelmét kizárja.

Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő leírást küldeni Vállalkozónak. Ez alapján Vállalkozó maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások.

Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, Vállalkozó további tervezési díj ellenében (a koncepcióterv díjának 25%-a), további terveket készít. Ennek feltétele a leírás és az elképzelések pontosítása. Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során lényegesen megváltoznak a Megrendelő kérésére, Vállalkozó erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld.

Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Vállalkozó köteles egy módosított ajánlatot készíteni, illetve a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

A tervek kizárólag a Vállalkozó tulajdonát képezik.

3.2. Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel

A Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján a grafikai állományt digitálisan felhasználható, illetve a nyomdai kivitelezésre alkalmas formában elkészíti. Vállalkozó saját belátása szerint igénybe vehet alvállalkozót vagy más teljesítési segédet.

Vállalkozó köteles a kigyártás előtt 3 nappal (amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy legalább a munka elkészültét 1 nappal megelőzően) bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő megfelelő időben köteles nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása ill. késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli. A termék formai és tartalmi elfogadása e-mail-en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó e-mail is a Vállalkozó nyilvántartásába kerül.

Honlap esetén a munkák elkészítéséről a Vállalkozó a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót és interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére. A Megrendelő jóváhagyásával igazolja a tesztverzió publikálhatóságát.

3.3. Az elfogadott állomány átadása

Az elkészült terméket Vállalkozó az általános gyakorlatnak megfelelően digitális felhasználásra, és/vagy nyomdai gyártásra alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére. Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. „forgató készítésére”, mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a kigyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata, makett készítését Vállalkozó ennek alapján tudja elvégezni, a munkamenetet szervezni.

Vállalkozó felelőssége az átadott grafikára vonatkozik és nem terjed ki a kivitelezéssel kapcsolatos esetleges károkra. Termék esetén a Megrendelő által rendelt termékeket az árajánlatban foglalt műszaki paraméterekkel és az utolsó, Megrendelő által jóváhagyott, ellenőrzött, elektronikus vagy papír alapú tervek szerint köteles elkészíteni. A Vállalkozó nem vállal anyagi felelősséget az olyan hibákból eredő károkért, amelyek a Megrendelő által jóváhagyott, ellenőrzött anyagban is fellelhetőek.

A Megrendelő által megrendelt munkákra tett árajánlat nem tartalmazza a forrásfájlok átadását. Amennyiben Megrendelő szerkeszthető állományokat kér, (pl. psd, indd, idml, ai vagy más egyéb grafikai forrásfile) arra előzetes jelzést követően, egyedileg megállapított felár megfizetése mellett van lehetőség. Ilyen irányú igényét Megrendelő írásban, a teljesítés ideje alatt vagy a teljesítést követő 90 napban jelezheti a Vállalkozó részére.

3.4. Dokumentumok archiválása:

Mind az adminisztrációs, mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Vállalkozó 1 évig archiválja.

4. Fizetési mód, fizetési késedelem

Amennyiben az egyedi szerződések az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozói díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Vállalkozónak megfizetni. A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül.

Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301/A §-a (illetve nem gazdálkodó szervezetek esetén a 301 §-a) szerinti késedelmi kamatot kötik ki, amely a jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7 %-kal növelt összege.

Az irányadó fizetési határidőt több mint 3 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a teljesítésig felfüggesztheti a megrendelés vagy a Megrendelő egyéb megrendeléseinek teljesítését, az irányadó fizetési határidőt több mint 30 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést és elállhat a már leadott megrendelések teljesítésétől.

Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodását eredményezi. A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, a követeléskezelés minden költsége az Megrendelőt terheli.

5. Szerződési biztosítékok

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Vállalkozó foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít. A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Vállalkozói díj 30%-a, a foglaló és előleg együttesen a Vállalkozói díj 50 %-áig köthető ki. Ha a szerződés meghiúsulásáért a Vállalkozó felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló visszajár, egyéb esetekben pedig a Vállalkozót illeti meg. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Vállalkozó árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi.

Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Vállalkozó a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Vállalkozó nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

6. Szerződés módosítása

Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani 15 napos határidő betartásával. Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-jét a honlapján teszi közzé.

Ha a felek között korábban létrejött, az ÁSZF bevezetőjében említett szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egy újabb megrendelőlapot és a Vállalkozó részére elküldi vagy átadja. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén – a Vállalkozó visszaigazolást küld. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szerződés módosításra vonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Vállalkozóval szemben.

7. Szerződésszegés

A Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik.

8. Szerződés megszűnése

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

 • a felek közös megegyezésével,
 • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
 • a Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Vállalkozónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

 • Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Vállalkozó még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
 • Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 30%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
 • Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.
 • Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített.

A Vállalkozó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

 • Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
 • Ha a megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.
 • Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.
 • Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

A Vállalkozó azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

9. Szerzői jogok

A grafikai tervek készítése közben felhasznált képek jogdíját a tervezés ára nem tartalmazza. A jogdíjak költsége a Megrendelőt terhelik, a Vállalkozó erről és a jogdíjak mértékéről köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelőtől kapott anyag esetén Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozó által létrehozott anyag harmadik személyek jogát nem sérti, nem sért személyiségi jogokat és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. A Vállalkozó a fentiek megsértéséből, mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

Vállalkozó – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok: Vállalkozó által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat, közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Vállalkozót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Vállalkozó eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Vállalkozó tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog: A Vállalkozó a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

10. Titoktartás, adatvédelem

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Vállalkozót.

A Megrendelő hozzájárul, hogy a Vállalkozó a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében - a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - kezelje. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén a Vállalkozó az adatait a követeléskezelő cégnek és a vele együttműködő ügyvédi irodának kiadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje a Megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében.

11. Vegyes rendelkezések

Jelen szerződés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog előírásai vonatkoznak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. CLXXVII. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, valamint az alábbi jogszabályok irányadók:

2001 évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2002 évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
2003 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről.
1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2008 évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről.

Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik. Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő törvényes képviselője, a Megrendelő szerződésből fakadó bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás az ÁSZF bevezető részében felsorolt szerződések, illetve megrendelés Megrendelő, illetve képviselő általi aláírással jön írásban létre.

A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembevételével kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Budapest, 2019.11.11.
Zentai Rudolf Gábor e.v.